Търсене на документ

За да получите информация за издадения документ, моля въведете ЕГН (единен граждански номер), ЛНЧ (личен номер на чужденец) или ЛИН (личен индентификационен номер на чуждестранен гражданин от оригинален документ за самоличност).


Информация
Регистърът на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация се поддържа от Министерството на образованието и науката на основание чл. 7, т.3 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование за документи, издадени след 1 януари 2007 година.

Данните в Регистъра се въвеждат от специализираните, неспециализираните и специалните училища, които носят отговорност за тяхната достоверност.

Регистърът съдържа данни за:
- Дипломи за средно образование, Удостоверения за завършен гимназиален етап
- Дубликати на дипломи за средно образование и удостоверения за завършен гимназиален етап
- Приложения към дипломи за средно образование/удостоверения за завършен гимназиален етап за обучение по модули
- Удостоверения за валидиране на компетентности по учебен предмет, за етап или степен на образование
- Свидетелства за завършено основно образование, дубликати на свидетелства за завършено основно образование - издадени след 1.06.2009 г.
- Свидетелства за професионална квалификация и дубликати - издадени след 1.06.2008 г.

Регистърът се води при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.