Търсене на документ

За да получите информация за издадения документ, моля въведете ЕГН (единен граждански номер), ЛНЧ (личен номер на чужденец) или ЛИН (личен индентификационен номер на чуждестранен гражданин от оригинален документ за самоличност).


Информация
Регистърът на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация се поддържа от Министерството на образованието и науката на основание чл. 7, т.3 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование за документи, издадени след 1 януари 2007 година.

Регистърът съдържа данни за:
- Дипломи за средно образование и дубликати - издадени след 1.01.2007 г.
- Приложения към дипломи за средно образование - издадени след 1.01.2007 г.
- Удостоверения за завършен гимназиален етап и дубликати - издадени след 1.06.2008 г.
- Приложения към удостоверения за завършен гимназиален етап - издадени след 1.06.2008 г.
- Удостоверения за валидиране на компетентности по учебен предмет,невключен в дипломата за средно образование - издадени след 1.07.2007 г.
- Удостоверения за валидиране на компетентности за начален или първи гимназиален етап и за основна степен на образование - издадени след 1.06.2017 г.
- Свидетелства за завършено основно образование и дубликати - издадени след 1.06.2009 г.
- Свидетелства за професионална квалификация и дубликати - издадени след 1.06.2008 г.
- Свидетелства за валидиране на професионална квалификация и дубликати - издадени след 1.06.2014 г.
- Удостоверения за присъдено звание „Лауреат“ – издадени след 1.06.2020 г.
- Служебни бележки за постигнати отлични резултати от национален кръг на олимпиада – издадени след 1.06.2020 г.

Данните в Регистъра се въвеждат от специализираните, неспециализираните и специалните училища и от МОН, които носят отговорност за тяхната достоверност.

Регистърът се води при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Статистическа информация